Regulation

REGULAMIN PORTALU NURKOWEGO „DIVERSGUIDE" I. DEFINICJETerminy użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. Administrator – TB-KS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie pod adresem: ul. Goździkowa 16C, 20-221 Lublin (Polska), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000469888, REGON: 061579194, NIP: 9462644653, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 PLN, w pełni opłacony;
 2. Portal – niniejszy portal nurkowy pod nazwą „DIVERSGUIDE" o charakterze informacyjnym, promocyjnym i usługowym, prowadzony i zarządzany przez Administratora, do którego kieruje domena http://diversguide.eu/, obejmujący stronę główną i wszystkie podstrony, jak również zawarte w nim Treści, przeznaczony dla osób związanych z nurkowaniem;
 3. Regulamin – niniejszy regulamin Portalu określający zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Administratora, zasady korzystania z Portalu przez Użytkowników, jak również prawa
  i obowiązki Użytkowników;
 4. Umowa – umowa o świadczenie Usług nieodpłatnych lub płatnych przez Administratora na rzecz Użytkownika w ramach Portalu;
 5. Usługi – usługi o charakterze płatnym lub nieodpłatnym świadczone przez Administratora drogą elektroniczną w ramach Portalu zgodnie z Regulaminem;
 6. Usługa nieodpłatna – Usługa świadczona przez Administratora w ramach Portalu, do której dostęp jest zapewniony bez konieczności uiszczania z tego tytułu opłat;
 7. Usługa płatna - Usługa świadczona przez Administratora w ramach Portalu, do której dostęp jest zapewniony po uiszczeniu opłaty należnej za Abonament lub Abonament z pakietem punktów, zgodnie z Cennikiem oraz zasadami określonym w § VI Regulaminu;
 8. Użytkownik Niezarejestrowany – osoba, która korzysta z Portal bez przechodzenia procedury rejestracji i zakładania Konta, mająca dostęp do treści Portalu dostępnych bez logowania;
 9. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawa lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, spełniająca wymogi określone w Regulaminie, która uzyskała dostęp do Usług świadczonych przez Administratora w ramach Portalu poprzez rejestrację Konta, zaliczająca się do jednej z trzech kategorii: Nurek, Baza Nurkowa lub Instruktor;

10. Nurek – Użytkownik, który posiada uprawnienia nurkowe, nurkujący dla celów rekreacyjnych, zawierający Umowę w celach niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową;

11. Baza Nurkowa – Użytkownik, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej świadczy usługi w postaci wypożyczania (najmu) sprzętu nurkowego, organizowania nurkowania, organizacji kursów nauki nurkowania lub innych związanych

z nurkowaniem, zainteresowany i zawierający Umowę w celach związanych z informowaniem
o prowadzonej przez siebie działalności i promowaniem jej na Portalu;

12. Instruktor – Użytkownik posiadający uprawnienia instruktora nurkowego, potwierdzone stosowną licencję (wydaną przez upoważniony podmiot), który w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej świadczy usługi w postaci prowadzenia kursów nauki nurkowania, zainteresowany i zawierający Umowę w celach związanych z informowaniem o prowadzonej przez siebie działalności i promowaniem jej na Portalu;


1)

 1. Konto – założone w procesie rejestracji konto Użytkownika, dostępne po zalogowaniu, w ramach którego gromadzone są dane Użytkownika, informacje o jego działaniach na Portalu, jak również umożliwiające mu korzystanie z Usług;
 2. Profil Użytkownika – element Konta Użytkownika, w ramach którego Użytkownik określa kategorię Użytkowników, do której należy oraz wskazuje swoje dane;
 3. Miejsce – miejsce nurkowe opisane na Portalu;
 4. Abonament – przeznaczony dla Baz Nurkowych i Instruktorów czasowy dostęp do określonych Usług płatnych w ramach Portalu. Rodzaje Abonamentów, czas dostępu do Usług oraz zakres Usług, do których zapewniają one dostęp, opisane zostały w § VI Regulaminu;
 5. Abonament z pakietem punktów – przeznaczony dla Nurków czasowy dostęp do określonych Usług płatnych w ramach Portalu wraz z określoną – w zależności od rodzaju Abonamentu - liczbą punktów (jednostek rozliczeniowych). Rodzaje Abonamentów z pakietów punktów, czas dostępu do Usług oraz zakres Usług płatnych, do których zapewniają one dostęp, jak również sposób wykorzystywania punktów, opisane zostały w § VI Regulaminu;
 6. Cennik – opłaty za Abonamenty oraz Abonamenty z pakietem punktów, określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu;

19. Treści – treści zamieszczone w ramach Portalu w jakiejkolwiek formie, w tym w szczególności graficzne, tekstowe, dźwiękowe, audiowizualne, fotograficzne, stanowiące znaki towarowe, niezależnie od tego, czy stanowią utwór lub przedmiot praw pokrewnych w myśl obowiązujących przepisów prawa.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Użytkownikamimogąbyć:
  1) osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Użytkownikami mogą być również osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat, w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Poprzez rejestrację Użytkownik wskazany w zdaniu poprzednim oświadcza, że zawiera Umowę za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego;
  1. 2) osobyprawne;
  2. 3) jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 2. Użytkownik Niezarejestrowany nie składa oświadczenia o akceptacji Regulaminu. Powinien jednakże zapoznać się z jego treścią przed każdorazowym rozpoczęciem korzystania z Usług nieodpłatnych dostępnych bez rejestracji w ramach Portalu, jak również przestrzegać jego postanowień. Do Użytkownika Niezarejestrowanego zastosowanie znajduje: § I, § II ust. 1, 2 i 4, § III ust. 1, § IV, § VII, § VIII ust. 1, § IX- XII, § XIV-XVI Regulaminu. Użytkownik Niezarejestrowany w każdym momencie może zaprzestać korzystania z Usług, opuszczając Portal, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń, jak również stać się Użytkownikiem, dokonując rejestracji.
 3. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść w momencie rejestracji Konta.
 4. Do korzystania z Portalu niezbędne jest posiadanie urządzeń technicznych pozwalających
  na korzystanie z zasobów Internetu, aktywnej skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki internetowej, umożliwiającej wyświetlanie stron WWW, z włączoną obsługą skryptów Java oraz plików „cookies", opcjonalnie – profilu na portalu Facebook (w sytuacji, jeśli Użytkownik chce za jego pośrednictwem zarejestrować Konto oraz logować do tego Konta). Wszystkie Usługi dostępne są wyłącznie on-line.

III. USŁUGI PŁATNE, USŁUGI NIEODPŁATNE ORAZ ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

2)

 1. Do Usług nieodpłatnych, z których można korzystać bez konieczności zakupu Abonamentu lub Abonamentu z pakietem punktów, zalicza się dostęp w ramach Portalu do: 1) galerii (dostęp bez rejestracji);
  2) aktualności (dostęp bez rejestracji);
  3) konfiguratora sprzętowego (dostęp bez rejestracji); 4) wyszukiwarki w wersji demo (dostęp bez rejestracji);
  5) wyszukiwarki: baz, wypraw, kursów oraz instruktorów (dostęp dla wszystkich Użytkowników);
  6) opisu: baz nurkowych, wypraw, kursów i instruktorów (dostęp dla wszystkich Użytkowników);
  7) zakładki kursy (dostęp dla Baz Nurkowych i Instruktorów);
  8) zakładki wyprawy (dostęp dla Baz Nurkowych i Instruktorów).
 2. Inne niż wskazane w ust. 1 powyżej Usługi są usługami płatnymi, z których można korzystać po zakupie Abonamentu lub Abonamentu z pakietem punktów, zgodnie z zasadami określonymi
  w § VI Regulaminu. Do Usług płatnych zalicza się dostęp w ramach Portalu do:
  1) zakładki kartoteka instruktora (dostęp dla Instruktorów); 2) wyszukiwarki Miejsc (dostęp dla wszystkich Użytkowników);
  3) opisów Miejsc (dostęp dla wszystkich Użytkowników, dla Nurków – w ramach posiadanych punktów);
  4) Logbooka - elektronicznego notesu nurkowań (dostęp dla wszystkich Użytkowników);
  5) Checklisty – modułu notatek własnych (dostęp dla wszystkich Użytkowników) 6) Runtime – listy tzw. Run Time (dostęp dla wszystkich Użytkowników).
 3. Umowa dotycząca świadczenia przez Administratora na rzecz Niezarejestrowanych Użytkowników Usługi nieodpłatnej (dostępnych dla osób niezarejestrowanych) zawierana jest z chwilą rozpoczęcia korzystania z dostępnej dla nich Usługi nieodpłatnej, na czas korzystania z tej Usługi.
 4. Umowa dotycząca świadczenia przez Administratora na rzecz Użytkownika Usług nieodpłatnych (dostępnych po rejestracji dla Użytkowników) na warunkach określonych w Regulaminie jest zawierana z chwilą potwierdzenia rejestracji Konta tj. dokonania czynności wskazanej w § IV ust. 3 pkt 1 lit. b albo § IV ust. 3 pkt 2 lit. d Regulaminu.
 5. Umowa dotycząca Usług odpłatnych dostępnych w ramach Abonamentów lub Abonamentów z pakietem punktów jest zawierana z chwilą dokonania płatności przez Użytkownika za wybrany przez niego Abonament lub Abonament z pakietem punktów stosownie do § VI ust. 10 Regulaminu.
 1. Umowa dotycząca świadczenia Usług nieodpłatnych (dostępnych po rejestracji dla Użytkowników) zawierana jest na czas nieoznaczony.
 2. Umowa dotycząca świadczenia Usług płatnych zawierana jest na okres ważności Abonamentu albo Abonamentu z pakietem punktów wskazany w § 1 ust. 1 pkt 2 albo § 1 ust. 2 pkt 2 Regulaminu.
 3. Umowa dotycząca świadczenia Usług nieodpłatnych (dostępnych po rejestracji dla Użytkowników) może być rozwiązana przez Użytkownika w każdym czasie w trybie natychmiastowym, poprzez złożenie Administratorowi oświadczenia o rozwiązaniu Umowy w sposób wskazany w § XIV Regulaminu. W sytuacji wskazanej w zdaniu poprzednim Administrator usunie Konto Użytkownika.
 4. Użytkownik ma możliwość zgłoszenia żądania usunięcia swojego Konta w każdym czasie, informując o tym Administratora w sposób wskazany w § XIV Regulaminu. Zgłoszenie żądania usunięcia Konta rozumiane jest jako rozwiązanie Umowy ze skutkiem natychmiastowym, zarówno w zakresie Usług odpłatnych i nieodpłatnych.

IV. REJESTRACJA KONTA

1. Dla celów rejestracji Konta niezbędne jest przejście procedury rejestracyjnej. Procedura rejestracyjna jest nieodpłatna i dobrowolna.

3

 1. Procedura rejestracyjna może być dokonana przez dostępny w zakładce „Loguj", podzakładce „Utwórz konto" formularz rejestracyjny lub przez portal społecznościowy Facebook – do wyboru przez podmiot, który chce dokonać rejestracji.
 2. W przypadku wyboru dokonania procedury rejestracyjnej:
  1) Przy użyciu dostępnego formularza rejestracyjnego, niezbędne jest dokonanie łącznie wszystkich wskazanych poniżej czynności:
  a) wypełnienie formularza rejestracyjnego poprzez uzupełnienie lub zaznaczenie pól obowiązkowych (zaznaczonych na formularzu gwiazdką). Formularz rejestracyjny składa się z następujących pól: − Imię (pole nieobowiązkowe)
  − Nazwisko (pola nieobowiązkowe);
  − Nazwa użytkownika (pole obowiązkowe);
  − Adres e-mail (pole obowiązkowe);
  − Hasło (pole obowiązkowe);
  − Powtórz hasło (pole obowiązkowe);
  − Oświadczenia „Nie jestem robotem" (pole obowiązkowe);
  − Oświadczenia „Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego treść" (pole obowiązkowe);
  − Oświadczenia w przedmiocie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów świadczenia Usług przez Administratora (pole obowiązkowe); − Załóż konto (pole obowiązkowe) b) Kliknięcia na link aktywacyjny wysłany na podany przez osobę dokonującą rejestracji w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej. 2) Przez portal społecznościowy Facebook, niezbędne jest dokonanie łącznie wszystkich wskazanych poniżej czynności: a) Kliknięcie na pole „Zarejestruj się przez Facebooka"; 
 3. b) Zalogowanie się na swoim koncie na portalu Facebook; 
 4. c) zaznaczenie pól obowiązkowych: − Oświadczenia „Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego treść" (pole obowiązkowe);
  • − Oświadczenia „Zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję jego treść" (pole obowiązkowe);
  • − Oświadczenia w przedmiocie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów świadczenia Usług przez Administratora (pole obowiązkowe). d) Wyrażenia zgody poprzez kliknięcie pola „OK" na oświadczenie „DiversGuide otrzyma następujące informacje: Twoje Twój profil publiczny i adres e-mail", a zatem na pobranie danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu e-mail z konta w ramach portalu spłecznościowego Facebook.
  1. KażdyUżytkownikmożemiećzarejestrowanewięcejniżjednoKonto.
  2. DokażdegoKontamusibyćprzyporządkowanyinnyadrese-mail.
  3. W przypadku, gdy Użytkownik dokona rejestracji przez portal społecznościowy Facebook, logowanie do Konta będzie następowało każdorazowo przez dostępną na Portalu podzakładkę „Zaloguj przez FB". W przypadku, gdyby Użytkownik chciał usunąć swoje konto na portalu społecznościowym Facebook i nadal korzystać z Konta w ramach Portalu, wówczas powinien zwrócić się do Administratora o nadanie mu loginu oraz hasła dla celów zapewnienia możliwości logowania bezpośrednio za pośrednictwem Portalu.
  4. Dezaktywacja lub usunięcia konta na portalu społecznościowym Facebook (w przypadku dokonania rejestracji za jego pośrednictwem) nie powoduje usunięcia Konta na Portalu.

V . PROFIL UŻYTKOWNIKA

1. Po założeniu Konta każdy Użytkownik w ramach Profilu musi określić samodzielnie kategorię Użytkowników, do której należy. Następuje to poprzez zakreślenie stosownego pola. Możliwe jest przy tym określenie siebie przez Użytkownika jako zaliczającego się do kilku kategorii spośród trzech dostępnych: Baza Nurkowa, Nurek lub Instruktor.

4)

 1. Profil zawiera dane podane przez Użytkownika podczas rejestracji Konta oraz w trakcie późniejszego uzupełnienia Profilu o obowiązkowe, a niepodawane w toku rejestracji dane, wskazane w ust. 3 poniżej.
 2. W przypadku poszczególnych kategorii Użytkowników zakres możliwych do podania danych w ramach Profilu różni się, przy czym:
  1) Użytkownik - Instruktor musi obowiązkowo podać: − Państwo prowadzenia działalności; − Miasto prowadzenia działalności; − Język/i, którymi się posługuje;
  − Adres e-mail; − Federację, do której należy r.
  1. 2) Użytkownik - Baza Nurkowa musi obowiązkowo podać: − Nazwę Bazy Nurkowej;
   − Państwo prowadzenia działalności;
   − Adres prowadzenia działalności;
   − Numer telefonu;
   − Adres e-mail;
   − Federację, do której należy;
   − Język/i, w których można kontaktować się z Bazą Nurkowa.
  2. 3) Nurek musi obowiązkowo podać:
   − Imię i nazwisko;
   − Adres e-mail (przy czym może to być ten sam lub inny niż wskazany w trakcie rejestracji Konta).
  Inne dane niż wyżej wskazane, które mogą zostać wpisane w ramach Profilu, są nieobowiązkowe.
 3. Profil i zawarte w nim wszystkie dane Użytkowników będą dostępne dla innych Użytkowników,
  za wyjątkiem danych Nurków. Poprzez podanie swych danych w Profilu Użytkownik wyraża zgodę na ich upublicznienie na Portalu.
 4. Nie jest możliwe wykupienie Abonamentu lub Abonamentu z pakietem punktów i dostęp do Usług płatnych bez dokonania czynności wskazanych w ust. 1 - 3 powyżej.
 5. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek danych podanych przez Użytkownika w procesie rejestracji Konta oraz uzupełniania Profilu, Użytkownik powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z opcji „Edytuj Profil".
 6. DanepodaneprzezUżytkownikapowinnybyćpełneiprawdziwe.
 7. Użytkownik może zamieść Treści w ramach swojego Profilu w przeznaczonych do tego miejscach wyłącznie w sytuacji, gdy przysługują mu wszelkie prawa, umożliwiające takie działania (tj. prawa autorskie, prawa pokrewne, zgodna na rozpowszechnianie wizerunku etc.) oraz Treści nie naruszają praw jakichkolwiek osób trzecich.

VI. ABONAMENTY, ABONAMENTY Z PAKIETAMI PUNKTÓW I PŁATNOŚCI

 1. Abonamenty przeznaczone są wyłącznie dla Baz Nurkowych i Instruktorów (dla tzw. profesjonalistów).
 2. Abonamenty:
  1) uprawniają do korzystania z udostępnianych Użytkownikom płatnych Usług w ramach Portalu wskazanych w § III ust. 2 Regulaminu;

2) Dostęp do Usług płatnych zapewniony jest - w zależności od wybranego przez

Uczestnika rodzaju Abonamentu – przez wskazany poniżej okres czasu:

1) Abonament Premium – 1 miesiąc;
2) Abonament Premium 12 – 12 miesięcy;
3) Abonament Premium 24 – 24 miesięcy;

4) Abonament Premium 36 – 36 miesięcy.

 1. Abonamenty z pakietami punktów przeznaczone są wyłącznie dla Nurków (dla tzw. klientów indywidualnych).
 2. Abonamenty z pakietem punktów: 1) dostępne są w czterech rodzajach

a) Standard z pakietem 10 punktów;
b) Multi z pakietem 500 punktów;
c) Multi Plus z pakietem 1000 punktów;

d) MultiMax z pakietem 2500punktów;

 1. 2) są ważne przez okres 12 miesięcy od daty ich zakupu tj. przez ten okres zapewniony jest dostęp do Usług płatnych wskazanych w pkt. 3 poniżej. W okresie wskazanym w zdaniu poprzednim muszą być wykorzystane wszystkie punkty dostępne w ramach danego Abonamentu - w przypadku niewykorzystania punktów w ww. okresie, tracą one ważność i nie ma możliwości ich wykorzystania;
 2. 3) uprawniajądokorzystaniazwskazanychponiżejUsługpłatnychwramachPortalu: a) Wyszukiwarka Miejsc; b) Logbook;
  c) Checklist;
  d) RunTime; e) Opisy Miejsc – w ramach posiadanych Punktów, pobieranych zgodnie z pkt. 4 poniżej;
 3. 4) PunktysąpobieranewyłączniezauzyskaniedostępuprzezNurka,najegożyczenie, do opisu Miejsca, przy czym po otwarciu dostępu do danego Miejsca nie będą już pobierane kolejne punkty za dalszy dostęp do niego (punkt jest pobierany jednorazowo za dane Miejsce). Za dostęp do opisu Miejsca pobierany jest jeden punkt (za każdy opis Miejsca).
 1. Opłaty za Abonamenty oraz Abonamenty z pakietem punktów zawarte są w Cenniku. Administrator może wprowadzać czasowe promocje, na warunkach określonych w stosownych regulaminach Promocji.
 2. Abonamenty i Abonamenty z pakietami punktów mogą być zostać zakupione przez zakładkę „Płatności" w ramach Konta Użytkownika. Użytkownik dokonuje wyboru Abonamentu albo Abonamentu z pakietami punktów poprzez wybór sposobu płatności znajdującego się pod odpowiednim polem z opisem, zawierających nazwę, wysokość opłaty, okres ważności Abonamentu albo ilość punktów w Abonamencie z pakietem punktów. Po dokonaniu wyboru Abonamentu albo Abonamentu z pakietami punktów Użytkownik jest przekierowany na stronę operatora PayPal lub PayU w celu dokonania płatności.
 3. Wszystkiepodaneopłatysąopłatamibrutto(zawierająpodatekVAT).
 4. Opłata za Abonament lub Abonament z pakietem punktów podawana jest w sposób wiążący w polskich nowych złotych (PLN). Opłata za Abonament lub Abonament z pakietem punktów podawana jest również w sposób orientacyjny i przybliżony w EURO (dla użytkowników korzystających z innych wersji językowych strony). Po dokonaniu wyboru Abonamentu albo Abonamentu z pakietami punktów jest przekierowany na stronę systemu PayPal lub PayU w celu dokonania płatności. Ostateczna wysokość opłaty zależy od tego, w jakiej rzeczywiście walucie Użytkownik chce dokonać płatności i kursu walut PLN obwiązującego w jego banku w momencie płatności. Operator płatności wskaże mu przed ostateczną akceptacją płatności rzeczywistą kwotę do zapłaty w walucie, w której będzie dokonywana płatność.
 5. Użytkownik nie jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Administratora żadnych dodatkowych kwot z tytułu zakupu Abonamentu lub Abonamentu z pakietem punktów niż te podane w momencie składania zamówienia na nie przez Użytkownika i dokonywania płatności.
 6. W przypadku posiadania przez Użytkownika kodu specjalnego wydanego przez Administratora, uprawniającego do bezpłatnego, czasowego korzystania z określonych przy wydaniu kodu specjalnego Usług płatnych, należy go wpisać w przeznaczone do tego pole w zakładce „Płatności" i kliknąć na dedykowany przycisk aktywujący kod.
 7. Płatność za Abonament lub Abonament z pakietem punktów może być dokonana za pomocą: 1) systemu PayU - w przypadku, gdy Użytkownik posiada rachunek w jednym z banków współpracujących, udostępniających tzw. „szybkie płatności" i z tego rachunku dokona zapłaty za zakupiony przez niego Abonament lub Abonament z pakietem punktów za pośrednictwem systemu PayU.

6)

2) Systemu PayPal - w przypadku, gdy Użytkownik posiada obsługiwane przez system PayPal karty kredytowe/debatowe, czeki elektroniczne, przelewy bankowe lub płatności z kont PayPal i w ten sposób dokona zapłaty za zakupiony przez Użytkownika Abonament lub Abonament z pakietem punktów za pośrednictwem tego systemu PayPal.

 1. Administrator nie jest podmiotem świadczącym usługi płatnicze ani operatorem płatności.
 2. Dostęp do Usług płatnych Administrator zapewnia niezwłocznie po zweryfikowaniu przez operatorów płatności Systemu PayU lub PayPal faktu uiszczenia opłaty przez Użytkownika za Abonament albo Abonament z pakietem punktów i przekazania jej Administratorowi. Administrator prześle Użytkownikowi na podany przez niego adres e- mail potwierdzenie złożonego przez niego zamówienia, jego status i zmiany w tym zakresie, w tym poinformuje go o otrzymaniu płatności i aktywowaniu dostępu do zakupionych Usług płatnych.
 3. Data ważności zakupionego Abonamentu albo Abonamentu z pakietem punktów, jak również liczba punktów pozostała do wykorzystania dostępne są dla Użytkownika w zakładce „Stan Konta". W ww. zakładce Użytkownik ma również dostęp do całej historii swoich płatności.
 4. W przypadku, gdyby Użytkownik chciał otrzymać fakturę, powinien wysłać takie żądanie na adres: office@diversguide.eu. Administrator poprosi go o podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury.

VII. PROPOZYCJE UŻYTKOWNIKÓW DODANIA TREŚCI DO CZĘŚCI OGÓLNODOSTĘPNYCH PORTALU

 1. Użytkownicy mają możliwość przesyłania Administratorowi propozycji Treści poprzez przeznaczone do tego w ramach Portalu pola lub poprzez dane do kontaktu wskazane w § XIV Regulaminu.
 2. Wykonanie działań wskazanych w ust. 1 powyżej stanowi propozycję skierowaną do Administratora na publikację przesłanych Treści w ramach Portalu - decyzję o ich ewentualnej publikacji podejmuje samodzielnie Administrator. Administrator nie jest zobowiązany do publikacji propozycji Treści zgłoszonej przez Użytkownika w ramach Portalu.
 3. Użytkownik może przesłać Administratorowi propozycję treści wyłącznie w sytuacji, gdy przysługują mu wszelkie prawa do Treści umożliwiające takie działania (tj. prawa autorskie, prawa pokrewne, zgodna na rozpowszechnianie wizerunku etc.), jest do tego upoważniony oraz Treści nie naruszają praw jakichkolwiek osób trzecich. Przekazanie przez Użytkownika treści Administratorowi jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia w przedmiocie okoliczności wskazanych w zdaniu poprzednim.
 4. Użytkownik przesyłając Administratorowi propozycję Treści niniejszym udziela Administratorowi:
  b) W przypadku, gdy w ramach Treści znajduje się wizerunek lub głos – zgody;
  c) W przypadku, gdy Treść stanowi utwór, przedmiot praw pokrewnych lub innych praw własności intelektualnej – licencji niewyłącznej;
  na następujących zasadach:
  1) o charakterze nieodpłatnym, nieograniczonej czasowo i terytorialnie;
  2) na korzystanie z nich, w całości lub we fragmentach, na następujących polach eksploatacji: utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką,
  wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych,
  publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie) publiczne wykonanie, publiczne odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie  z prawem do wprowadzania modyfikacji przez Administratora (tj. redagowanie, skracanie, łącznie i innymi Treściami);  dla celów wykorzystywania w ramach Portalu i w ramach portali społecznościach, jak również dla celów promocji i informowania o działalności Portalu.

5. W przypadku, gdyby dany Użytkownik chce, aby zostało oznaczone autorstwo Treści, powinien to wskazać. W sytuacji, gdy warunki techniczne na to pozwolą, Administrator dokona stosownego oznaczenia. W przypadku braku zgłoszenia żądania przez Użytkownika lub braków warunków technicznych, autorstwo Treści może nie będzie oznaczone.

VIII.ZAKAZANE ZACHOWANIA ORAZ ICH MOŻLIWE KONSEKWENCJE

 1. Zabronionejest:
  1) umieszczanie Treści: 1) zawierających wulgaryzmy, treści o charakterze obscenicznym, pornograficznym lub nawołującym do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami;
  1. 2) naruszających dobra osobistych innych Użytkowników oraz osób trzecich;
  2. 3) naruszających prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskie oraz prawa własności przemysłowej Administratora, innych Użytkowników lub osób trzecich;
  1. 2) poszywanie się pod inne osoby;
  2. 3) zamieszczanie w ramach Profilu danych nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd;
  3. 4) naruszanie praw własności intelektualnej Administratora, innych Użytkowników lub osób trzecich;
  4. 5) podejmowanie przez Użytkowników działań naruszających przepisy Regulaminy, przepisy prawa, dobre obyczaje lub zasady współżycia społecznego;
  5. 6) podejmowanie jakichkolwiek działań mogących zagrozić bezpieczeństwu lub integralności sieci i usług telekomunikacyjnych;
  6. 7) wykorzystywanie Portalu niezgodnie z jego przeznaczeniem;
  7. 8) utrudnianie lub uniemożliwianie innym Użytkownikom korzystanie z Portalu, w tym przez ingerencję w jego poszczególne elementy;
  8. 9) niszczenie, uszkadzanie, usuwanie lub zmienianie danych informatycznych, tekstowych i graficznych Portalu lub zakłócanie działania Portalu w inny sposób.
 2. Administrator nie jest zobowiązany do sprawdzania danych umieszczanych przez Użytkowników w ramach Portalu. Jednakże w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie jest zobowiązany uniemożliwić dostęp do tych danych. Administrator po otrzymaniu wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych może zwrócić się do Użytkownika o przedstawienie dokumentów i okoliczności w wystarczającym stopniu uprawdopodobniających prawdziwość i rzetelność udostępnianych przez niego danych.
 3. Administrator w przypadku naruszenia ust. 1 powyżej, niezależnie od środków wskazanych w ust. 2 powyżej, ma możliwość: 1) wysłaniaupomnieniadoUżytkownika;
  1. 2) w przypadku naruszeń o charakterze rażącym lub uporczywym, pomimo co najmniej uprzedniego dwukrotnego upomnienia Użytkownika i wskazania mu na możliwość zablokowania mu dostępu do Konta, zablokowania dostępu do Konta na czas określony od 1 do 7 dni;
  2. 3) w przypadku kontynuowania naruszeń przez Użytkownika, pomimo zastosowania środków wskazanych w pkt. 2 powyżej, usunięcia Konta Użytkownika.
 4. Użytkownik w przypadku zastosowania działań wskazanych w ust. 2 i 3 powyżej ma w szczególności prawo do złożenia reklamacji do Administratora.

8)

IX. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, wszelkie prawa do Portalu, w tym jej struktury, układu, strony głównej, podstron, projektu graficznego oraz jego poszczególnych elementów, w szczególności Treści, w tym baz danych, przysługują Administratorowi.
 2. Prawa do Treści zamieszczonych przez Użytkowników w ramach ich Profili przysługują konkretnym Użytkownikom. Użytkownik, publikując daną Treść w ramach swojego Profilu, oświadcza jednocześnie, że przysługują mu prawa do Treści umożliwiające takie działania oraz Treści nie naruszają praw osób trzecich.
 3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, udostępnienie Treści w ramach Portalu i stworzenie możliwości zapoznania się z nimi przez użytkowników Portalu i korzystania z nich w ramach Usług zgodnie z Regulaminem, nie oznacza udzielenia Użytkownikom Portalu jakichkolwiek innych niż ww. praw do Treści, w tym w szczególności zabronione jest kopiowanie, tworzenie opracowań (modyfikowanie) Treści, wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem Treści lub ich egzemplarzy, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie Treści, a także publiczne udostępnianie Treści w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, bez wyraźnej zgody Administratora.
 4. Ust. 3 powyżej nie wyłącza możliwości korzystania z Treści w przypadkach, gdy takie korzystanie na mocy obowiązujących przepisów prawa nie wymaga zgody podmiotu uprawnionego, w szczególności w ramach dozwolonego użytku. W sytuacji, gdy wynika to z informacji prezentowanej przy danej Treści, użytkownicy Portalu moją poprzez zamieszczone odnośniki (linki) udostępnić Treść na konkretnych serwisach internetowych wskazanych przy danej Treści, jednakże wyłącznie dla celów niekomercyjnych. Udostępnienie Treści poprzez odnośniki (linki) nie może jednak nastąpić w sposób prowadzący do naruszenia prawa, prawem chronionych dóbr osób trzecich, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów.

X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA

Administrator odpowiada za niewykonywanie lub nienależyte wykonywanie Usług objętych Umową z Użytkownikiem zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

XI. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników w trakcie aktywacji Konta oraz uzupełnienia Profilu jest Administrator.
 2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 poz. 1182, ze zm.).
 3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy, w szczególności świadczenia Usług zgodnie z Umową i kontaktu z Użytkownikiem. Za wyraźną odrębną, uprzednią zgodą Użytkownika dane osobowe będą mogły być przetwarzane również dla innych celów objętych zgodą (np. otrzymywania newslettera).
 4. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych może uniemożliwić zawarcie Umowy lub realizację Usług zgodnie z Umową.
 5. Podanie danych wymienionych w pkt. § IV ust. 3 oraz § V ust. 1 i 3 Regulaminu jest konieczne do zawarcia Umowy lub do świadczenia Usług (w tym płatnych) w pełnym zakresie. W przypadku rejestracji Konta za pomocą serwisu Facebook część danych, o których mowa powyżej są za zgodą Użytkownika w zakresie objętym zgodą pobierane przez Administratora z serwisu Facebook.
 6. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest zgoda Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu zawarcia i realizacji Umowy.
 7. Użytkownik ma prawo dostępu do własnych danych osobowych, ich poprawienia, żądania zaniechania ich przetwarzania, jak również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

9)

8. Użytkownik ma możliwość przeglądania i modyfikacji swoich danych osobowych na zasadach określonych w Regulaminie, w ramach opcji „edytuj Profil".

XII. KONSUMENCKIE USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy dotyczącej Usługi odpłatnej lub Umowy dotyczącej Usługi nieodpłatnej przysługują Użytkownikowi, który zawarł z Administratorem Umowę jako konsument w rozumieniu art. 221 k.c. Przez konsumenta zgodnie z ww. przepisem rozumie się przy tym Użytkownika, która zawarł Umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Użytkownik wskazany w ust. 1 powyżej może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Odstąpienia od Umowy Użytkownik dokonuje przez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w sposób wskazany w § XIV pkt. 1 – 3 Regulaminu.
 4. Wzór odstąpienia od Umowy, z którego może skorzystać konsument, stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

XIII. ZMIANY REGULAMINU

 1. Administrator może zmienić Regulamin, w tym uruchomić nową wersję Usług świadczonych w ramach Portalu. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie 14 dni od daty poinformowania Użytkowników o zmianie Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. Użytkownicy będą informowani o zmianie Regulaminu poprzez wiadomości e-mail wysyłane na adresy Użytkownika podane przez nich w procesie rejestracji Konta lub wskazane w Profilu.
 2. Użytkownik ma możliwość niezaakceptowania zmian i wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym poprzez przesłanie oświadczenia w tym przedmiocie Administratorowi
  w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania przez niego informacji o zmianie Regulaminu.

XIV. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Użytkownik może skontaktować się z Administratorem w związku ze świadczonymi Usługami i Portalem:

1) poprzez formularz kontaktowy dostępny na podstronie Portalu pod adresem http://diversguide.eu/contact/form/, 

po wybraniu tematu korespondencji i uzupełnieniu innych wymaganych danych oznaczonych gwiazdką;

 1. 2) wysyłając wiadomość na adres e-mail office@diversguide.eu, podając: a) w związku, z jaką sprawą kontaktuje się z Administratorem oraz jej krótkim opisem; b) dane umożliwiające jego identyfikację – imię i nazwisko, a w przypadku Użytkownika Portalu – co najmniej nazwę (login), pod jaką użytkownik występuje na Portalu;
 2. 3) pisemnie na adres: TB-KS Sp. z o.o., ul Goździkowa 16C, 20-221 Lublin (Polska), podając oprócz tematu i treści korespondencji, adres do korespondencji umożliwiający udzielenie odpowiedzi przez Administratora;

4) telefonicznie na numer telefonu +48 530 027 904 lub na inne numery telefonu dostępne na podstronie Portalu pod adresem http://diversguide.eu/contact/form/ w godzinach od 9.00 do 17.00.

XV. REKLAMACJE.

10)

1. Użytkownik może złożyć reklamację w przypadku, gdy Usługi nie są świadczone przez Administratora lub są świadczone w sposób niezgodny z Regulaminem lub przepisami obowiązującego prawa.

2. Reklamacjamożebyćzłożona:
1) poprzez formularz kontaktowy dostępny na Portalu, dostępnego na podstronie

Portalu pod adresem http://diversguide.eu/contact/form/, po wybraniu jako tematu korespondencji „Reklamacja" i uzupełnieniu innych wymaganych pół oznaczonych gwiazdką jako obowiązkowych oraz wpisaniu w polu „Treść" opis zastrzeżeń będących przedmiotem reklamacji (rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości);

2) wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej office@diversguide.eu, podając: a) opis zastrzeżeń będących przedmiotem reklamacji (rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości);

b) dane umożliwiające identyfikację reklamującego – co najmniej imię i nazwisko, a w przypadku Użytkownika Portalu – co najmniej nazwy (loginu) pod jaką użytkownik występuje na Portalu;

3) pisemnie na adres: TB-KS Sp. z o.o., ul Goździkowa 16C, 20-221 Lublin (Polska),podając:

a) opis zastrzeżeń będących przedmiotem reklamacji (rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości);

 1. b) dane pozwalające na identyfikację reklamującego – co najmniej imię i nazwisko, a w przypadku Użytkownika portalu – co najmniej nazwy pod jaką użytkownik występuje na Portalu;
 2. c) adres kontaktowy umożliwiający udzielenie odpowiedzi na reklamację.
 1. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, w szczególności reklamacja nie spełnia wymogów wskazanych w ust. 2 powyżej, przed jej rozpatrzeniem Administrator zwróci się niezwłocznie do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. W sytuacji, gdy składający reklamację w drodze pisemnej nie poda danych umożliwiających skontaktowanie się z nim przez Administratora i dane te nie będą możliwe do ustalenia na podstawie podanych w reklamacji informacji (np. loginu użytkownika), wówczas Administrator pozostawi reklamacją bez rozpoznania.
 2. Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
 3. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail podany przez Użytkownika w reklamacji, na adres e-mail, z którego została wysłana reklamacji lub na adres wskazany w reklamacji pisemnej Użytkownika.
 4. Wniesienie przez Użytkownika reklamacji, nieuznanie reklamacji albo pozostawienie reklamacji bez rozpoznania przez Administratora nie wpływa na uprawnienie Użytkownika do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej lub pozasądowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, prawem właściwym dla Umowy i Regulaminu jest prawo polskie, a wszelkie spory związane z Usługami, Regulaminem lub Umową będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne właściwe dla siedziby Administratora.
 2. Postanowienia ust. 1 nie znajdują zastosowania do osób będących konsumentami. W przypadku osób będących konsumentami przepisy prawa mogą zastrzegać dla konsumentów inną właściwość sądów lub prawo właściwe, dając im możliwość wyboru sądów lub prawa. W przypadku konsumentów dodatkowo znajdują zastosowania postanowienia ust. 3 poniżej.
 3. Użytkownik będący konsumentem ma prawo skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w szczególności przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Lublinie. Pełna informacja o sposobie dostępie do trybu i sposobów rozstrzygania sporów na drodze pozasądowej, znajduje się pod adresem: https://uokik.gov.pl/ spory_konsumenckie.php (zakładka „Rozstrzyganie sporów konsumenckich").

11)

4. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 roku.

Załącznik nr 1 – Cennik

Abonamenty przeznaczone wyłącznie dla Baz Nurkowych i Instruktorów (dla tzw. profesjonalistów):

Abonament Premium – 1 miesiąc 8,00 PLN / 2,00 *EURO

Abonament Premium 12 – 12 miesięcy 24,00 PLN / 6,00 *EURO

Abonament Premium 24 – 24 miesięcy 48,00 PLN / 12,00 *EURO

Abonament Premium 36 – 36 miesięcy 72,00 PLN / 18,00 *EURO

Abonamenty z pakietami punktów przeznaczone wyłącznie dla Nurków (dla tzw. klientów indywidualnych):

Standard z pakietem 10 punktów 20,00 PLN / 5,00 *EURO

Multi z pakietem 500 punktów 28,00 PLN / 7,00 *EURO

Multi Plus z pakietem 1000 punktów 36,00 PLN / 9,00 *EURO

Multi Max z pakietem 2500 punktów 48,00 PLN /12,00 *EURO

*Opłaty są w sposób wiążący podane w polskich nowych złotych (PLN) i będą przeliczane z PLN na walutę płatności według kursu banku użytkownika dokonującego płatności.

Opłata w EURO podawana jest w sposób orientacyjny i przybliżony (dla użytkowników korzystających z innych wersji językowych strony niż polska). Ostateczna wysokość opłaty zależy od tego, w jakiej walucie Użytkownik chce rzeczywiście dokonać płatności i od kursu walut PLN obwiązującego w jego banku w momencie płatności.

Opłata w EURO została określona przy założeniu, że 1 euro = 4,00 PLN (kurs walut jest zmienny w czasie i rzeczywista wartość może być inna).

12)

Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia o odstąpieniu dla konsumentów

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

TB-KS Sp. z o.o.
ul. Goździkowa 16C
20-221 Lublin
office@diversguide.eu

Ja.....................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług

nieodpłatnych*/
p
łatnych
(tj. abonamentu ____________** z*/bez* limitu punktów)* 
w ramach Portalu Diversguide.
Data zawarcia umowy to ..........................................

Imię i nazwisko......................................................
Login na Portalu Diversguide ....................................................

_______________
Podpis
(tylko w przypadku składania oświadczenia w formie pisemnej)

* niepotrzebne skreślić
** wpisać rodzaju abonamentu